ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
บจก.เมคทู TH02035QB4X2E Flash Express Feb 06, 2020 022020000010
Chanatip khemkhaeng TH66085N6AF4F Flash Express-ems Feb 04, 2020 012020000031
Lloyd Bennett TH19075F6WR8E ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 30, 2020 012020000030
Yanisa Feepakphor TH01125E6RX8B ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 29, 2020 012020000029
อินทุอร วงศ์ศร 667111 ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 28, 2019 11:30 082019000027
วุฒิไกร หัสรินทร์ NVTHPETCL112018033 Kerry-ems Nov 28, 2018 112018000033
Thanyanan thonngchai NVTHPETCL102018134 Kerry-ninja Nov 02, 2018 102018000034
ลออ วรรณหนองคู NVTHPETCL102018131 Kerry-ninja Nov 02, 2018 102018000030
อุดมพร ลีลาพจนาพร NVTHPETCL102018036 Kerry-ninja Nov 02, 2018 102018000036
ตริตาภรณ์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา NVTHPETCL112018001 Kerry-ninja Nov 02, 2018 112018000001
Joachim Kunkel NVTHPETCL102018010 Kerry-ninja Oct 20, 2018 102018000010
มาลี ปรัชญานิเวศน์ ET383350019TH ไปรษณีย์ไทย Oct 09, 2018 00:00 102018000008
Adeline Kloosterman NVTHPETCL092018009 ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 15, 2018 092018000009
ชลิดา สุขานนท์สวัสดิ์ NVTHPETCL052018510 Kerry-ems May 14, 2018 052018000010
สุวิชชา สนิทวรรณะ NVTHPETCL052018013 Kerry-ems May 14, 2018 052018000013
ปริวัฒน์ ส่งเสริม NVTHPETCL052018015 Kerry-ems May 14, 2018 052018000015
ณิชาภัทร พันธ์เจริญกิจ NVTHPETCL052018011 Kerry-ems May 10, 2018 052018000011
ศิริพร หงษาคำ HPPY00095521 Kerry-ems Apr 02, 2018 032018000033
รัชยา ชาวงษ์ HPPY00095519 Kerry-ems Apr 02, 2018 032018000035
Wint P. HPPY000843227 Kerry-ems Feb 20, 2018 022018000014
Suthisiri Boonkor HPPY000843233 Kerry-ems Feb 19, 2018 022018000013
Whitney Hui CP 0579 2525 5 TH ไปรษณีย์ไทย Jan 05, 2018 10:18 122017000017
ไพศาล สมจิตต์อารีย์ ET552397691TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 05, 2017 102017000001
นายโกศล กมลวานนท์ PB920110035TH ไปรษณีย์ไทย Jul 27, 2017 072017000011
บุญตา พิสุทธิ์โกมล PD00828338TH ไปรษณีย์ไทย Jul 14, 2017 072017000005
นราลักษณ์ ผ่องปัญญา RP077382575 ไปรษณีย์ไทย Jul 14, 2017 072017000004
นภณัฐ อารีพงษ์ PD08283149ธTH ไปรษณีย์ไทย Jul 14, 2017 072017000007
นนทน์ เจิดอำไพ ED103165721TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 07, 2017 072017000003
สุนีย์ แก้วจังหาร PD008293115TH ไปรษณีย์ไทย Jul 07, 2017 072017000002
มณีโชติรัตน์ สันธิ RK527135243TH ไปรษณีย์ไทย Jul 03, 2017 072017000001
นส. ปิยะรัตน์ อริยะฐิติวงศ์ TR#821997 ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 29, 2017 062017000010
อมฤต อัครพรประภา PX046647842TH ไปรษณีย์ไทย May 19, 2017 052017000009
นางเยาวราช แสงอร่าม EX202950499TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 19, 2017 052017000010
ภคภฤศ กายเพ็ชร์ PX046647241TH ไปรษณีย์ไทย May 11, 2017 052017000005
วิลาวัณย์ วัชรอาภาไพบูลย์ PX 0466 4395 6 TH ไปรษณีย์ไทย May 05, 2017 052017000004
นวอร ศิรดาภูวดล PX 0466 4394 2 TH ไปรษณีย์ไทย May 05, 2017 052017000003
นส. ปิยะรัตน์ อริยะฐิติวงศ์ PX 0466 4393 9 TH ไปรษณีย์ไทย May 05, 2017 052017000002
ชลิวรรณ ว่องบรรจงหาร PX0446643117TH ไปรษณีย์ไทย Apr 24, 2017 042017000005
เนตรนภา พึ่งแสวง EX202842327TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 22, 2017 042017000004
เนตรนภา พึ่งแสวง EX202842327TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 22, 2017 042017000004
นิตยา หาญสมศักดิ์กุล PX046637845TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 29, 2017 032017000013
ปภาดา อัศวภานนท์ PX046637859TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 29, 2017 032017000014
rawiwan wanwichai EX202472785TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 29, 2017 032017000015
นางเยาวราช แสงอร่าม EX202472799 ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 29, 2017 032017000016
Frank Dreist EX202455040TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 21, 2017 032017000008
เจี๊ยบ นาคะปักสิน EX202455036TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 21, 2017 032017000010
Brennan Gage EX202443483TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 16, 2017 032017000006
ฐิติมา ด่านชัยวิจิตร PX046639510TH ไปรษณีย์ไทย Mar 10, 2017 032017000007
เมธาวลัยษ์ ไวยวิทย์ EX201927763TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 09, 2017 022017000002
ภรภัทร โพธิ์ชาธาร RX113800055TH ไปรษณีย์ไทย Jan 25, 2017 12:55 012017000009
ชื่อลูกค้า : บจก.เมคทู
Tracking number : TH02035QB4X2E
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000010
ชื่อลูกค้า : Chanatip khemkhaeng
Tracking number : TH66085N6AF4F
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000031
ชื่อลูกค้า : Lloyd Bennett
Tracking number : TH19075F6WR8E
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000030
ชื่อลูกค้า : Yanisa Feepakphor
Tracking number : TH01125E6RX8B
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000029
ชื่อลูกค้า : อินทุอร วงศ์ศร
Tracking number : 667111
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 28, 2019 11:30
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000027
ชื่อลูกค้า : วุฒิไกร หัสรินทร์
Tracking number : NVTHPETCL112018033
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 28, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000033
ชื่อลูกค้า : Thanyanan thonngchai
Tracking number : NVTHPETCL102018134
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ninja
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 02, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000034
ชื่อลูกค้า : ลออ วรรณหนองคู
Tracking number : NVTHPETCL102018131
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ninja
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 02, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000030
ชื่อลูกค้า : อุดมพร ลีลาพจนาพร
Tracking number : NVTHPETCL102018036
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ninja
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 02, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000036
ชื่อลูกค้า : ตริตาภรณ์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา
Tracking number : NVTHPETCL112018001
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ninja
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 02, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000001
ชื่อลูกค้า : Joachim Kunkel
Tracking number : NVTHPETCL102018010
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ninja
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 20, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000010
ชื่อลูกค้า : มาลี ปรัชญานิเวศน์
Tracking number : ET383350019TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 09, 2018 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000008
ชื่อลูกค้า : Adeline Kloosterman
Tracking number : NVTHPETCL092018009
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 15, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000009
ชื่อลูกค้า : ชลิดา สุขานนท์สวัสดิ์
Tracking number : NVTHPETCL052018510
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 14, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052018000010
ชื่อลูกค้า : สุวิชชา สนิทวรรณะ
Tracking number : NVTHPETCL052018013
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 14, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052018000013
ชื่อลูกค้า : ปริวัฒน์ ส่งเสริม
Tracking number : NVTHPETCL052018015
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 14, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052018000015
ชื่อลูกค้า : ณิชาภัทร พันธ์เจริญกิจ
Tracking number : NVTHPETCL052018011
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 10, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052018000011
ชื่อลูกค้า : ศิริพร หงษาคำ
Tracking number : HPPY00095521
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 02, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032018000033
ชื่อลูกค้า : รัชยา ชาวงษ์
Tracking number : HPPY00095519
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 02, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032018000035
ชื่อลูกค้า : Wint P.
Tracking number : HPPY000843227
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 20, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022018000014
ชื่อลูกค้า : Suthisiri Boonkor
Tracking number : HPPY000843233
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 19, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022018000013
ชื่อลูกค้า : Whitney Hui
Tracking number : CP 0579 2525 5 TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 05, 2018 10:18
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122017000017
ชื่อลูกค้า : ไพศาล สมจิตต์อารีย์
Tracking number : ET552397691TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 05, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102017000001
ชื่อลูกค้า : นายโกศล กมลวานนท์
Tracking number : PB920110035TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 27, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072017000011
ชื่อลูกค้า : บุญตา พิสุทธิ์โกมล
Tracking number : PD00828338TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 14, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072017000005
ชื่อลูกค้า : นราลักษณ์ ผ่องปัญญา
Tracking number : RP077382575
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 14, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072017000004
ชื่อลูกค้า : นภณัฐ อารีพงษ์
Tracking number : PD08283149ธTH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 14, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072017000007
ชื่อลูกค้า : นนทน์ เจิดอำไพ
Tracking number : ED103165721TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 07, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072017000003
ชื่อลูกค้า : สุนีย์ แก้วจังหาร
Tracking number : PD008293115TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 07, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072017000002
ชื่อลูกค้า : มณีโชติรัตน์ สันธิ
Tracking number : RK527135243TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 03, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072017000001
ชื่อลูกค้า : นส. ปิยะรัตน์ อริยะฐิติวงศ์
Tracking number : TR#821997
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 29, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062017000010
ชื่อลูกค้า : อมฤต อัครพรประภา
Tracking number : PX046647842TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 19, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052017000009
ชื่อลูกค้า : นางเยาวราช แสงอร่าม
Tracking number : EX202950499TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 19, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052017000010
ชื่อลูกค้า : ภคภฤศ กายเพ็ชร์
Tracking number : PX046647241TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 11, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052017000005
ชื่อลูกค้า : วิลาวัณย์ วัชรอาภาไพบูลย์
Tracking number : PX 0466 4395 6 TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 05, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052017000004
ชื่อลูกค้า : นวอร ศิรดาภูวดล
Tracking number : PX 0466 4394 2 TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 05, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052017000003
ชื่อลูกค้า : นส. ปิยะรัตน์ อริยะฐิติวงศ์
Tracking number : PX 0466 4393 9 TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 05, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052017000002
ชื่อลูกค้า : ชลิวรรณ ว่องบรรจงหาร
Tracking number : PX0446643117TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 24, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042017000005
ชื่อลูกค้า : เนตรนภา พึ่งแสวง
Tracking number : EX202842327TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 22, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042017000004
ชื่อลูกค้า : เนตรนภา พึ่งแสวง
Tracking number : EX202842327TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 22, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042017000004
ชื่อลูกค้า : นิตยา หาญสมศักดิ์กุล
Tracking number : PX046637845TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 29, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032017000013
ชื่อลูกค้า : ปภาดา อัศวภานนท์
Tracking number : PX046637859TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 29, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032017000014
ชื่อลูกค้า : rawiwan wanwichai
Tracking number : EX202472785TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 29, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032017000015
ชื่อลูกค้า : นางเยาวราช แสงอร่าม
Tracking number : EX202472799
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 29, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032017000016
ชื่อลูกค้า : Frank Dreist
Tracking number : EX202455040TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 21, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032017000008
ชื่อลูกค้า : เจี๊ยบ นาคะปักสิน
Tracking number : EX202455036TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 21, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032017000010
ชื่อลูกค้า : Brennan Gage
Tracking number : EX202443483TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 16, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032017000006
ชื่อลูกค้า : ฐิติมา ด่านชัยวิจิตร
Tracking number : PX046639510TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 10, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032017000007
ชื่อลูกค้า : เมธาวลัยษ์ ไวยวิทย์
Tracking number : EX201927763TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 09, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022017000002
ชื่อลูกค้า : ภรภัทร โพธิ์ชาธาร
Tracking number : RX113800055TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 25, 2017 12:55
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012017000009