ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
Varone TH0127BM26S1C Flash Express May 29, 2020 052020000068
นภัทรศรา เลียบไธสงค์ TH2810BJ3ZA7E Flash Express May 29, 2020 052020000062
แพรวเพ็ญ TH0144BEZY89B Flash Express May 27, 2020 052020000066
พิมานทิพย์ ทองเจิม (เฟิน) TH6608BCB585E Flash Express May 26, 2020 052020000064
พิสุทธิ์ เจียมบุรเศรษฐ TH0118BCS1C8A Flash Express May 26, 2020 052020000058
ชูรัตน์ ชนัศรุติพันธุ์ TH1602BCDUP4B Flash Express May 26, 2020 052020000063
Nooschotika Manok TH0122BBZAP0A Flash Express May 26, 2020 052020000067
อภิชาติ ปัญญาดำรงทรัพย์ TH2604BBCJM4A Flash Express-ems May 26, 2020 052020000061
คุณสำอาง ประคองทรัพย์ TH0703B9DC22M Flash Express-ems May 25, 2020 052020000065
ภัทรพร กมลเวชช์ TH0118B5CVM8B Flash Express-ems May 23, 2020 052020000059
อภิชาติ ปัญญาดำรงทรัพย์ TH2604B3KGC5A Flash Express May 23, 2020 052020000042
ศุภลักษณ์ TH3915B0DF09B Flash Express May 21, 2020 052020000054
ภิญญาพัชญ์ เพชรแอ TH0131B0D1G5A Flash Express May 21, 2020 052020000056
วริศ เรืองจิตทวีกุล TH0201AVRHR1C Flash Express May 19, 2020 052020000031
อภิชาติ ปัญญาดำรงทรัพย์ TH2604AVHZR6A Flash Express May 19, 2020 052020000052
สินาภรณ์ TH0128AVCTJ4B Flash Express May 19, 2020 052020000043
บุญญาพร คุ้มวิเชียร TH1601AVMSA1L Flash Express May 19, 2020 052020000044
ทิพย์สุดา ฮู้ชมขาว TH6101AVF9D7A Flash Express May 19, 2020 052020000006
พรนิภา พูลเพิ่ม TH3101AVAH56C Flash Express May 19, 2020 052020000041
ภาวิดา TH2001ASW8J0E Flash Express-ems May 18, 2020 052020000032
ศรัณมน TH0103ASRFG9D Flash Express-ems May 18, 2020 052020000038
Pakkaaorn TH0103ASHK99C Flash Express-ems May 18, 2020 052020000053
ศุภกร ชินวรรโณ TH0130ASNFF7A Flash Express-ems May 18, 2020 052020000040
กิตติรัตน์ พากเพียร TH0141AQ7FD6C Flash Express May 17, 2020 052020000046
Supachai TH1601AQH5V2Q Flash Express May 17, 2020 052020000049
ดาราจันทร์ บุญชม TH0138AQ38K9B Flash Express-ems May 17, 2020 052020000045
Dorrie TH0127AJKWJ4C Flash Express-ems May 15, 2020 052020000039
อภิชาติ ปัญญาดำรงทรัพย์ TH2604AJMGE6A Flash Express May 15, 2020 052020000025
Kanachsamon Pray-In TH4714AGERG1E Flash Express-ems May 14, 2020 052020000012
ชุติเดช ไล้สุวรรณ TH0203AGF4W0C Flash Express-ems May 14, 2020 052020000036
สุชานันท์ เทพรักษา TH0105ADNQS2D Flash Express-ems May 13, 2020 052020000037
Apinop TH0202ADN3W6A Flash Express-ems May 13, 2020 052020000034
อภิญญา คงศิริธุวงศ์ TH0115A8AME9A Flash Express-ems May 11, 2020 052020000033
ลีลายุทธ ศรีกระจ่าง TH0147A5TED4B Flash Express-ems May 10, 2020 052020000030
ปรเมษฐ์ หุตายน TH0146A5BAB8A Flash Express-ems May 10, 2020 052020000029
นส.กานต์ธิดา ดาวเหนือ TH5305A41K70C Flash Express-ems May 09, 2020 052020000028
Erica Wong TH0142A36D08A Flash Express-ems May 09, 2020 052020000027
อธิชา เพียรโรจน์ TH7111A1EC35L Flash Express-ems May 08, 2020 052020000018
ทิพนลิน ศิริรัตน์ (แจ่มใส) TH1801A1ESB1B Flash Express May 08, 2020 052020000009
สินาภรณ์ TH0128A17V41B Flash Express May 08, 2020 052020000004
Ansaya Srisuk TH1801A0Z271H Flash Express May 08, 2020 052020000019
Nooschotika Manok TH0122A114T1A Flash Express May 08, 2020 052020000014
Athicha Authian TH0112A0X127B Flash Express May 08, 2020 052020000020
Nichapat Chotchanit TH0203A0QTN8B Flash Express May 08, 2020 052020000011
เชิดพงษ์ สอนอาจ TH01389ZG7M8A Flash Express-ems May 08, 2020 052020000017
Harumi MISMASH TH01429ZFXK6B Flash Express May 08, 2020 052020000003
สุชานันท์ เทพรักษา TH01099YE2B8D Flash Express May 07, 2020 052020000023
วัฒนะ โชติกลาง TH27329WMHZ2D Flash Express-ems May 07, 2020 052020000022
สุรเจษฎ์ สุขไชยพร TH24019YBCN0M Flash Express-ems May 07, 2020 052020000024
ปรเมษฐ์ หุตายน TH01469W5F05A Flash Express-ems May 06, 2020 052020000021
ชื่อลูกค้า : Varone
Tracking number : TH0127BM26S1C
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000068
ชื่อลูกค้า : นภัทรศรา เลียบไธสงค์
Tracking number : TH2810BJ3ZA7E
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000062
ชื่อลูกค้า : แพรวเพ็ญ
Tracking number : TH0144BEZY89B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000066
ชื่อลูกค้า : พิมานทิพย์ ทองเจิม (เฟิน)
Tracking number : TH6608BCB585E
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000064
ชื่อลูกค้า : พิสุทธิ์ เจียมบุรเศรษฐ
Tracking number : TH0118BCS1C8A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000058
ชื่อลูกค้า : ชูรัตน์ ชนัศรุติพันธุ์
Tracking number : TH1602BCDUP4B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000063
ชื่อลูกค้า : Nooschotika Manok
Tracking number : TH0122BBZAP0A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000067
ชื่อลูกค้า : อภิชาติ ปัญญาดำรงทรัพย์
Tracking number : TH2604BBCJM4A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000061
ชื่อลูกค้า : คุณสำอาง ประคองทรัพย์
Tracking number : TH0703B9DC22M
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000065
ชื่อลูกค้า : ภัทรพร กมลเวชช์
Tracking number : TH0118B5CVM8B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000059
ชื่อลูกค้า : อภิชาติ ปัญญาดำรงทรัพย์
Tracking number : TH2604B3KGC5A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000042
ชื่อลูกค้า : ศุภลักษณ์
Tracking number : TH3915B0DF09B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000054
ชื่อลูกค้า : ภิญญาพัชญ์ เพชรแอ
Tracking number : TH0131B0D1G5A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000056
ชื่อลูกค้า : วริศ เรืองจิตทวีกุล
Tracking number : TH0201AVRHR1C
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000031
ชื่อลูกค้า : อภิชาติ ปัญญาดำรงทรัพย์
Tracking number : TH2604AVHZR6A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000052
ชื่อลูกค้า : สินาภรณ์
Tracking number : TH0128AVCTJ4B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000043
ชื่อลูกค้า : บุญญาพร คุ้มวิเชียร
Tracking number : TH1601AVMSA1L
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000044
ชื่อลูกค้า : ทิพย์สุดา ฮู้ชมขาว
Tracking number : TH6101AVF9D7A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000006
ชื่อลูกค้า : พรนิภา พูลเพิ่ม
Tracking number : TH3101AVAH56C
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000041
ชื่อลูกค้า : ภาวิดา
Tracking number : TH2001ASW8J0E
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000032
ชื่อลูกค้า : ศรัณมน
Tracking number : TH0103ASRFG9D
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000038
ชื่อลูกค้า : Pakkaaorn
Tracking number : TH0103ASHK99C
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000053
ชื่อลูกค้า : ศุภกร ชินวรรโณ
Tracking number : TH0130ASNFF7A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000040
ชื่อลูกค้า : กิตติรัตน์ พากเพียร
Tracking number : TH0141AQ7FD6C
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000046
ชื่อลูกค้า : Supachai
Tracking number : TH1601AQH5V2Q
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000049
ชื่อลูกค้า : ดาราจันทร์ บุญชม
Tracking number : TH0138AQ38K9B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000045
ชื่อลูกค้า : Dorrie
Tracking number : TH0127AJKWJ4C
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000039
ชื่อลูกค้า : อภิชาติ ปัญญาดำรงทรัพย์
Tracking number : TH2604AJMGE6A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000025
ชื่อลูกค้า : Kanachsamon Pray-In
Tracking number : TH4714AGERG1E
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000012
ชื่อลูกค้า : ชุติเดช ไล้สุวรรณ
Tracking number : TH0203AGF4W0C
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000036
ชื่อลูกค้า : สุชานันท์ เทพรักษา
Tracking number : TH0105ADNQS2D
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000037
ชื่อลูกค้า : Apinop
Tracking number : TH0202ADN3W6A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000034
ชื่อลูกค้า : อภิญญา คงศิริธุวงศ์
Tracking number : TH0115A8AME9A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000033
ชื่อลูกค้า : ลีลายุทธ ศรีกระจ่าง
Tracking number : TH0147A5TED4B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000030
ชื่อลูกค้า : ปรเมษฐ์ หุตายน
Tracking number : TH0146A5BAB8A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000029
ชื่อลูกค้า : นส.กานต์ธิดา ดาวเหนือ
Tracking number : TH5305A41K70C
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000028
ชื่อลูกค้า : Erica Wong
Tracking number : TH0142A36D08A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000027
ชื่อลูกค้า : อธิชา เพียรโรจน์
Tracking number : TH7111A1EC35L
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000018
ชื่อลูกค้า : ทิพนลิน ศิริรัตน์ (แจ่มใส)
Tracking number : TH1801A1ESB1B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000009
ชื่อลูกค้า : สินาภรณ์
Tracking number : TH0128A17V41B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000004
ชื่อลูกค้า : Ansaya Srisuk
Tracking number : TH1801A0Z271H
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000019
ชื่อลูกค้า : Nooschotika Manok
Tracking number : TH0122A114T1A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000014
ชื่อลูกค้า : Athicha Authian
Tracking number : TH0112A0X127B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000020
ชื่อลูกค้า : Nichapat Chotchanit
Tracking number : TH0203A0QTN8B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000011
ชื่อลูกค้า : เชิดพงษ์ สอนอาจ
Tracking number : TH01389ZG7M8A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000017
ชื่อลูกค้า : Harumi MISMASH
Tracking number : TH01429ZFXK6B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000003
ชื่อลูกค้า : สุชานันท์ เทพรักษา
Tracking number : TH01099YE2B8D
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000023
ชื่อลูกค้า : วัฒนะ โชติกลาง
Tracking number : TH27329WMHZ2D
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000022
ชื่อลูกค้า : สุรเจษฎ์ สุขไชยพร
Tracking number : TH24019YBCN0M
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000024
ชื่อลูกค้า : ปรเมษฐ์ หุตายน
Tracking number : TH01469W5F05A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000021