ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
ฐิติมา ด่านชัยวิจิตร PX046639510TH ไปรษณีย์ไทย 2560-03-10 00:00:00 032017000007
วุฒิไกร หัสรินทร์ NVTHPETCL112018033 Kerry-ems 2018-11-28 00:00:00 112018000033
Thanyanan thonngchai NVTHPETCL102018134 Kerry-ninja 2018-11-02 00:00:00 102018000034
ลออ วรรณหนองคู NVTHPETCL102018131 Kerry-ninja 2018-11-02 00:00:00 102018000030
อุดมพร ลีลาพจนาพร NVTHPETCL102018036 Kerry-ninja 2018-11-02 00:00:00 102018000036
ตริตาภรณ์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา NVTHPETCL112018001 Kerry-ninja 2018-11-02 00:00:00 112018000001
Joachim Kunkel NVTHPETCL102018010 Kerry-ninja 2018-10-20 00:00:00 102018000010
มาลี ปรัชญานิเวศน์ ET383350019TH ไปรษณีย์ไทย 2018-10-09 00:00:00 102018000008
Adeline Kloosterman NVTHPETCL092018009 ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-09-15 00:00:00 092018000009
ชลิดา สุขานนท์สวัสดิ์ NVTHPETCL052018510 Kerry-ems 2018-05-14 00:00:00 052018000010
สุวิชชา สนิทวรรณะ NVTHPETCL052018013 Kerry-ems 2018-05-14 00:00:00 052018000013
ปริวัฒน์ ส่งเสริม NVTHPETCL052018015 Kerry-ems 2018-05-14 00:00:00 052018000015
ณิชาภัทร พันธ์เจริญกิจ NVTHPETCL052018011 Kerry-ems 2018-05-10 00:00:00 052018000011
ศิริพร หงษาคำ HPPY00095521 Kerry-ems 2018-04-02 00:00:00 032018000033
รัชยา ชาวงษ์ HPPY00095519 Kerry-ems 2018-04-02 00:00:00 032018000035
Wint P. HPPY000843227 Kerry-ems 2018-02-20 00:00:00 022018000014
Suthisiri Boonkor HPPY000843233 Kerry-ems 2018-02-19 00:00:00 022018000013
Whitney Hui CP 0579 2525 5 TH ไปรษณีย์ไทย 2018-01-05 10:18:00 122017000017
ไพศาล สมจิตต์อารีย์ ET552397691TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2017-10-05 00:00:00 102017000001
นายโกศล กมลวานนท์ PB920110035TH ไปรษณีย์ไทย 2017-07-27 00:00:00 072017000011
บุญตา พิสุทธิ์โกมล PD00828338TH ไปรษณีย์ไทย 2017-07-14 00:00:00 072017000005
นราลักษณ์ ผ่องปัญญา RP077382575 ไปรษณีย์ไทย 2017-07-14 00:00:00 072017000004
นภณัฐ อารีพงษ์ PD08283149ธTH ไปรษณีย์ไทย 2017-07-14 00:00:00 072017000007
นนทน์ เจิดอำไพ ED103165721TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2017-07-07 00:00:00 072017000003
สุนีย์ แก้วจังหาร PD008293115TH ไปรษณีย์ไทย 2017-07-07 00:00:00 072017000002
มณีโชติรัตน์ สันธิ RK527135243TH ไปรษณีย์ไทย 2017-07-03 00:00:00 072017000001
นส. ปิยะรัตน์ อริยะฐิติวงศ์ TR#821997 ไปรษณีย์ไทย-EMS 2017-06-29 00:00:00 062017000010
อมฤต อัครพรประภา PX046647842TH ไปรษณีย์ไทย 2017-05-19 00:00:00 052017000009
นางเยาวราช แสงอร่าม EX202950499TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2017-05-19 00:00:00 052017000010
ภคภฤศ กายเพ็ชร์ PX046647241TH ไปรษณีย์ไทย 2017-05-11 00:00:00 052017000005
วิลาวัณย์ วัชรอาภาไพบูลย์ PX 0466 4395 6 TH ไปรษณีย์ไทย 2017-05-05 00:00:00 052017000004
นวอร ศิรดาภูวดล PX 0466 4394 2 TH ไปรษณีย์ไทย 2017-05-05 00:00:00 052017000003
นส. ปิยะรัตน์ อริยะฐิติวงศ์ PX 0466 4393 9 TH ไปรษณีย์ไทย 2017-05-05 00:00:00 052017000002
ชลิวรรณ ว่องบรรจงหาร PX0446643117TH ไปรษณีย์ไทย 2017-04-24 00:00:00 042017000005
เนตรนภา พึ่งแสวง EX202842327TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2017-04-22 00:00:00 042017000004
เนตรนภา พึ่งแสวง EX202842327TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2017-04-22 00:00:00 042017000004
นิตยา หาญสมศักดิ์กุล PX046637845TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2017-03-29 00:00:00 032017000013
ปภาดา อัศวภานนท์ PX046637859TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2017-03-29 00:00:00 032017000014
rawiwan wanwichai EX202472785TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2017-03-29 00:00:00 032017000015
นางเยาวราช แสงอร่าม EX202472799 ไปรษณีย์ไทย-EMS 2017-03-29 00:00:00 032017000016
Frank Dreist EX202455040TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2017-03-21 00:00:00 032017000008
เจี๊ยบ นาคะปักสิน EX202455036TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2017-03-21 00:00:00 032017000010
Brennan Gage EX202443483TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2017-03-16 00:00:00 032017000006
เมธาวลัยษ์ ไวยวิทย์ EX201927763TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2017-02-09 00:00:00 022017000002
ภรภัทร โพธิ์ชาธาร RX113800055TH ไปรษณีย์ไทย 2017-01-25 12:55:00 012017000009
รัชดาภร บำรุงพิพัฒนพร RX113793765114 ไปรษณีย์ไทย 2017-01-23 00:00:00 012017000007
ญาดา ธนารักษ์ RX113793774 ไปรษณีย์ไทย 2017-01-23 00:00:00 012017000008
กรัณธิชา วิไลงาม EQ782086319TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2016-12-22 00:00:00 122016000015
แก้วสุดา เจริญแก้ว EX201673318TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2016-12-14 12:16:00 122016000011
อดิสร หิรัญชัย EX201670104TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2016-12-13 00:00:00 122016000012
ชื่อลูกค้า : ฐิติมา ด่านชัยวิจิตร
Tracking number : PX046639510TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2560-03-10 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032017000007
ชื่อลูกค้า : วุฒิไกร หัสรินทร์
Tracking number : NVTHPETCL112018033
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-11-28 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000033
ชื่อลูกค้า : Thanyanan thonngchai
Tracking number : NVTHPETCL102018134
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ninja
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-11-02 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000034
ชื่อลูกค้า : ลออ วรรณหนองคู
Tracking number : NVTHPETCL102018131
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ninja
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-11-02 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000030
ชื่อลูกค้า : อุดมพร ลีลาพจนาพร
Tracking number : NVTHPETCL102018036
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ninja
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-11-02 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000036
ชื่อลูกค้า : ตริตาภรณ์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา
Tracking number : NVTHPETCL112018001
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ninja
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-11-02 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000001
ชื่อลูกค้า : Joachim Kunkel
Tracking number : NVTHPETCL102018010
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ninja
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-20 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000010
ชื่อลูกค้า : มาลี ปรัชญานิเวศน์
Tracking number : ET383350019TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-09 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000008
ชื่อลูกค้า : Adeline Kloosterman
Tracking number : NVTHPETCL092018009
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-15 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000009
ชื่อลูกค้า : ชลิดา สุขานนท์สวัสดิ์
Tracking number : NVTHPETCL052018510
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-05-14 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052018000010
ชื่อลูกค้า : สุวิชชา สนิทวรรณะ
Tracking number : NVTHPETCL052018013
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-05-14 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052018000013
ชื่อลูกค้า : ปริวัฒน์ ส่งเสริม
Tracking number : NVTHPETCL052018015
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-05-14 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052018000015
ชื่อลูกค้า : ณิชาภัทร พันธ์เจริญกิจ
Tracking number : NVTHPETCL052018011
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-05-10 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052018000011
ชื่อลูกค้า : ศิริพร หงษาคำ
Tracking number : HPPY00095521
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-04-02 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032018000033
ชื่อลูกค้า : รัชยา ชาวงษ์
Tracking number : HPPY00095519
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-04-02 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032018000035
ชื่อลูกค้า : Wint P.
Tracking number : HPPY000843227
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-02-20 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022018000014
ชื่อลูกค้า : Suthisiri Boonkor
Tracking number : HPPY000843233
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-02-19 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022018000013
ชื่อลูกค้า : Whitney Hui
Tracking number : CP 0579 2525 5 TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-01-05 10:18:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122017000017
ชื่อลูกค้า : ไพศาล สมจิตต์อารีย์
Tracking number : ET552397691TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-10-05 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102017000001
ชื่อลูกค้า : นายโกศล กมลวานนท์
Tracking number : PB920110035TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-07-27 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072017000011
ชื่อลูกค้า : บุญตา พิสุทธิ์โกมล
Tracking number : PD00828338TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-07-14 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072017000005
ชื่อลูกค้า : นราลักษณ์ ผ่องปัญญา
Tracking number : RP077382575
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-07-14 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072017000004
ชื่อลูกค้า : นภณัฐ อารีพงษ์
Tracking number : PD08283149ธTH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-07-14 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072017000007
ชื่อลูกค้า : นนทน์ เจิดอำไพ
Tracking number : ED103165721TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-07-07 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072017000003
ชื่อลูกค้า : สุนีย์ แก้วจังหาร
Tracking number : PD008293115TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-07-07 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072017000002
ชื่อลูกค้า : มณีโชติรัตน์ สันธิ
Tracking number : RK527135243TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-07-03 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072017000001
ชื่อลูกค้า : นส. ปิยะรัตน์ อริยะฐิติวงศ์
Tracking number : TR#821997
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-06-29 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062017000010
ชื่อลูกค้า : อมฤต อัครพรประภา
Tracking number : PX046647842TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-05-19 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052017000009
ชื่อลูกค้า : นางเยาวราช แสงอร่าม
Tracking number : EX202950499TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-05-19 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052017000010
ชื่อลูกค้า : ภคภฤศ กายเพ็ชร์
Tracking number : PX046647241TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-05-11 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052017000005
ชื่อลูกค้า : วิลาวัณย์ วัชรอาภาไพบูลย์
Tracking number : PX 0466 4395 6 TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-05-05 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052017000004
ชื่อลูกค้า : นวอร ศิรดาภูวดล
Tracking number : PX 0466 4394 2 TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-05-05 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052017000003
ชื่อลูกค้า : นส. ปิยะรัตน์ อริยะฐิติวงศ์
Tracking number : PX 0466 4393 9 TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-05-05 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052017000002
ชื่อลูกค้า : ชลิวรรณ ว่องบรรจงหาร
Tracking number : PX0446643117TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-04-24 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042017000005
ชื่อลูกค้า : เนตรนภา พึ่งแสวง
Tracking number : EX202842327TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-04-22 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042017000004
ชื่อลูกค้า : เนตรนภา พึ่งแสวง
Tracking number : EX202842327TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-04-22 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042017000004
ชื่อลูกค้า : นิตยา หาญสมศักดิ์กุล
Tracking number : PX046637845TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-03-29 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032017000013
ชื่อลูกค้า : ปภาดา อัศวภานนท์
Tracking number : PX046637859TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-03-29 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032017000014
ชื่อลูกค้า : rawiwan wanwichai
Tracking number : EX202472785TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-03-29 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032017000015
ชื่อลูกค้า : นางเยาวราช แสงอร่าม
Tracking number : EX202472799
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-03-29 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032017000016
ชื่อลูกค้า : Frank Dreist
Tracking number : EX202455040TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-03-21 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032017000008
ชื่อลูกค้า : เจี๊ยบ นาคะปักสิน
Tracking number : EX202455036TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-03-21 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032017000010
ชื่อลูกค้า : Brennan Gage
Tracking number : EX202443483TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-03-16 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032017000006
ชื่อลูกค้า : เมธาวลัยษ์ ไวยวิทย์
Tracking number : EX201927763TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-02-09 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022017000002
ชื่อลูกค้า : ภรภัทร โพธิ์ชาธาร
Tracking number : RX113800055TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-01-25 12:55:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012017000009
ชื่อลูกค้า : รัชดาภร บำรุงพิพัฒนพร
Tracking number : RX113793765114
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-01-23 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012017000007
ชื่อลูกค้า : ญาดา ธนารักษ์
Tracking number : RX113793774
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-01-23 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012017000008
ชื่อลูกค้า : กรัณธิชา วิไลงาม
Tracking number : EQ782086319TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2016-12-22 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122016000015
ชื่อลูกค้า : แก้วสุดา เจริญแก้ว
Tracking number : EX201673318TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2016-12-14 12:16:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122016000011
ชื่อลูกค้า : อดิสร หิรัญชัย
Tracking number : EX201670104TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2016-12-13 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122016000012