ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา

ผู้ให้บริการขนส่ง

ไปรษณีย์ไทย Kerry DHL Fed Ex
วันที่/เวลา ส่งสินค้า ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า รหัสใบสั่งซื้อ
2560-03-10 00:00:00 ฐิติมา ด่านชัยวิจิตร PX046639510TH ไปรษณีย์ไทย 032017000007
2017-07-27 00:00:00 นายโกศล กมลวานนท์ PB920110035TH ไปรษณีย์ไทย 072017000011
2017-07-14 00:00:00 บุญตา พิสุทธิ์โกมล PD00828338TH ไปรษณีย์ไทย 072017000005
2017-07-14 00:00:00 นราลักษณ์ ผ่องปัญญา RP077382575 ไปรษณีย์ไทย 072017000004
2017-07-14 00:00:00 นภณัฐ อารีพงษ์ PD08283149ธTH ไปรษณีย์ไทย 072017000007
2017-07-07 00:00:00 นนทน์ เจิดอำไพ ED103165721TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 072017000003
2017-07-07 00:00:00 สุนีย์ แก้วจังหาร PD008293115TH ไปรษณีย์ไทย 072017000002
2017-07-03 00:00:00 มณีโชติรัตน์ สันธิ RK527135243TH ไปรษณีย์ไทย 072017000001
2017-06-29 00:00:00 นส. ปิยะรัตน์ อริยะฐิติวงศ์ TR#821997 ไปรษณีย์ไทย-EMS 062017000010
2017-05-19 00:00:00 อมฤต อัครพรประภา PX046647842TH ไปรษณีย์ไทย 052017000009
2017-05-19 00:00:00 นางเยาวราช แสงอร่าม EX202950499TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 052017000010
2017-05-11 00:00:00 ภคภฤศ กายเพ็ชร์ PX046647241TH ไปรษณีย์ไทย 052017000005
2017-05-05 00:00:00 วิลาวัณย์ วัชรอาภาไพบูลย์ PX 0466 4395 6 TH ไปรษณีย์ไทย 052017000004
2017-05-05 00:00:00 นวอร ศิรดาภูวดล PX 0466 4394 2 TH ไปรษณีย์ไทย 052017000003
2017-05-05 00:00:00 นส. ปิยะรัตน์ อริยะฐิติวงศ์ PX 0466 4393 9 TH ไปรษณีย์ไทย 052017000002
2017-04-24 00:00:00 ชลิวรรณ ว่องบรรจงหาร PX0446643117TH ไปรษณีย์ไทย 042017000005
2017-04-22 00:00:00 เนตรนภา พึ่งแสวง EX202842327TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 042017000004
2017-04-22 00:00:00 เนตรนภา พึ่งแสวง EX202842327TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 042017000004
2017-03-29 00:00:00 นิตยา หาญสมศักดิ์กุล PX046637845TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 032017000013
2017-03-29 00:00:00 ปภาดา อัศวภานนท์ PX046637859TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 032017000014
2017-03-29 00:00:00 rawiwan wanwichai EX202472785TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 032017000015
2017-03-29 00:00:00 นางเยาวราช แสงอร่าม EX202472799 ไปรษณีย์ไทย-EMS 032017000016
2017-03-21 00:00:00 Frank Dreist EX202455040TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 032017000008
2017-03-21 00:00:00 เจี๊ยบ นาคะปักสิน EX202455036TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 032017000010
2017-03-16 00:00:00 Brennan Gage EX202443483TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 032017000006
2017-02-09 00:00:00 เมธาวลัยษ์ ไวยวิทย์ EX201927763TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 022017000002
2017-01-25 12:55:00 ภรภัทร โพธิ์ชาธาร RX113800055TH ไปรษณีย์ไทย 012017000009
2017-01-23 00:00:00 รัชดาภร บำรุงพิพัฒนพร RX113793765114 ไปรษณีย์ไทย 012017000007
2017-01-23 00:00:00 ญาดา ธนารักษ์ RX113793774 ไปรษณีย์ไทย 012017000008
2016-12-22 00:00:00 กรัณธิชา วิไลงาม EQ782086319TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 122016000015
2016-12-14 12:16:00 แก้วสุดา เจริญแก้ว EX201673318TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 122016000011
2016-12-13 00:00:00 อดิสร หิรัญชัย EX201670104TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 122016000012